Reglement 2019

Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn

Inlichtingen:
Secretariaat: R.J. Mulder
Middenhof 38, 7315 CJ Apeldoorn
Tel: 06-57002085
Rabobank: NL45 RABO 0300 8270 91; BIC code: RABONL2U
secretariaat@4daagseapeldoorn.nl
www.4daagseapeldoorn.nl

Start- en finishlocatie: Sportcomplex v.v. Victoria Boys, Berghuizerweg 153, 7312 SN Apeldoorn. Route en parkeren worden met borden aangegeven.

Aansprakelijkheid

De Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of geldelijk aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van ongevallen en/of ziekte, dan wel diefstal van goederen van deelnemers, ongeacht de oorzaak. Door aanmelding geven de deelnemers resp. de ouders/verzorgers van minderjarige deelnemers aan, deel te nemen voor eigen risico en verklaren daarmee bekend te zijn met alle op dit wandelevenement betrekking hebbende bepalingen en voorschriften en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Tevens verklaart de deelnemer alle aanwijzingen van het bevoegd gezag, verkeersregelaars en organisatiemedewerkers op te volgen. Indien door welke omstandigheid of omstandigheden ook het evenement geen (verdere) doorgang kan vinden, bestaat géén recht op vergoeding van kosten en/of teruggaaf van betaalde inschrijfgelden.

Beslissingsbevoegdheid

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dan wel aanvullende of afwijkende maatregelen moeten worden genomen, beslist het bestuur van de Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn.

Deelname en dagelijkse afstanden

4 dagen: 12 km, 20 km, 30 km, 40 km of 50 km;
3 dagen: 12 km, 20 km, 30 km, 40 km of 50 km;
2 dagen: 12 km, 20 km, 30 km, 40 km of 50 km;
1 dag: 12 km, 20 km, 30 km, 40 km of 50 km.

De eenmaal gekozen afstand is bindend voor het aantal dagen. Indien u minder dan 4 dagen loopt, bent u verplicht de gekozen dagen op te geven. Let op: de gekozen afstand kan niet worden gewijzigd na ontvangst van de bevestigingskaart van deelname.

Deelname aan de dagelijkse afstanden van 20, 30 en 40 km staat open voor iedereen die op 31 december 2019 12 jaar of ouder is. Voor de 12 km geldt dat de deelnemer op 31 december 2019 10 jaar of ouder dient te zijn en voor de 50 km geldt dat de deelnemer op 31 december 2019 16 jaar of ouder dient te zijn. Bij twijfel aan de juiste leeftijd of overige onjuiste opgaven heeft het stichtingsbestuur het recht de inschrijving te weigeren.

Deelname voor één, twee of drie dagen is ook mogelijk.

Maximaal aantal inschrijvingen per afstand

In verband met het unieke karakter van de parkoersen van de 4daagse Apeldoorn geldt een maximum aantal inschrijvingen per afstand. Deze aantallen zijn: • 12 km: 750; • 20 km: 2.000; • 30 km: 1.000; • 40 km: 500; • 50 km: 250.

Inschrijftermijn

De inschrijftermijn sluit op vrijdag 28 juni 2019 om 24.00 uur of zoveel eerder als het maximum aantal inschrijvingen is bereikt voor de verschillende afstanden. De inschrijving is geaccepteerd als het verschuldigde bedrag op de rekening van de Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn is bijgeschreven

Inschrijfgeld en inschrijving

Het inschrijfgeld bedraagt:

4 dagen lid*€ 30,00
4 dagen geen lid€ 35,00
4 dagen lid* zonder medaille€ 25,00
4 dagen geen lid zonder medaille€ 30,00
3 dagen lid*€ 24,00
3 dagen geen lid€ 27,00
2 dagen lid*€ 16,00
2 dagen geen lid€ 18,00
1 dag lid*€ 8,00
1 dag geen lid€ 9,00

* lid van de Koninklijke Wandel Bond Nederland of

Terugbetaling van inschrijfgelden bij niet-deelname kan onder geen enkele omstandigheid plaatsvinden.
U kunt inschrijven op de website www.4daagseapeldoorn.nl of via inzending van het volledig ingevulde, bij het secretariaat aan te vragen, inschrijfformulier.

Persoonsgebonden inschrijving

De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bij twijfel heeft de organisatie het recht de juistheid te laten aantonen, resp. bij weigering daarvan de betreffende persoon van (verdere) deelname uit te sluiten.

Groepen

Voor groepen dient gebruik te worden gemaakt van de bij de stichting aan te vragen inschrijflijst. Een groep bestaat uit ten minste 11 personen inclusief leider/leidster van minimaal 18 jaar, allen uitkomend op dezelfde afstand. Bij meerdere afstanden geldt het minimum van 11 personen inclusief leider/leidster per afstand. Bij kleinere aantallen dan 11 moet individueel worden ingeschreven. Het inschrijfformulier dient te worden gezonden aan de administratie van de Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn, Warenargaarde 103, 7329 GB Apeldoornn.

Buitenlandse deelnemers

Deelnemers woonachtig in het buitenland kunnen zich via de website www.4daagseapeldoorn.nl inschrijven of via inzending van het volledig ingevulde, bij het secretariaat aan te vragen, inschrijfformulier. Buitenlandse deelnemers kunnen ook voor de korting in aanmerking komen als ze een kopie van de ledenkaart van hun wandelsportbond sturen naar de administratie. Zij dienen zelf het verschuldigde bedrag over te maken op het banknummer zoals boven vermeld. Als service kunnen inschrijvers van buiten het Eurogebied contant aan de start betalen. Het inschrijfformulier dient te worden gezonden aan de administratie van de Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn, Warenargaarde 103, 7329 GB Apeldoorn, Nederland.

Aanmelding

Aanmelding dient op maandag 8 juli 2019 tussen 13.00 en 16.00 uur of dinsdag 9 juli 2019 voor de starttijd van de betreffende afstand plaats te vinden op het sportcomplex van v.v. Victoria Boys, Berghuizerweg 153, 7312 SN Apeldoorn. Tegen inlevering van het inschrijfbewijs worden de start/controlekaart en het informatieboekje uitgereikt

Start/controlekaarten

Op de dag van aanmelding ontvangt iedere deelnemer een start/controlekaart voor de wandeldag. Bij afmelding na de wandeling wordt deze kaart ingenomen en vervangen door een start/controlekaart voor de volgende dag. De start/controlekaart wordt bij aanvang van iedere wandeldag geknipt. Bij controle op de parkoersen moet de start/controlekaart persoonlijk worden getoond.

Starttijden:

• 12 km: tussen 08.30 en 10.30 uur;
• 20 km: tussen 07.30 en 10.00 uur;
• 30 km: tussen 07.00 en 09.00 uur;
• 40 km: tussen 06.30 en 07.30 uur;
• 50 km: tussen 06.30 en 07.00 uur.
Afmelding: U kun zich afmelden tussen 11.00 en 17.30 uur in de administratietent op het terrein van v.v Victoria Boys. Bij afmelding na 17.30 uur wordt u geacht te zijn uitgevallen.

Hotels, pensions

Informatie over overnachtingen kunt u vinden op de volgende websites: www.4daagseapeldoorn.nl/accommodaties/ of via Google op ‘hotels en campings Apeldoorn en omgeving’.

Persoonlijke medaille

Voor elke deelnemer die de vierdaagse volbrengt is desgewenst een medaille beschikbaar.

Wandelkilometerboekjes en IVV-kaarten

Wandelkilometerboekjes behoeven niet te worden ingeleverd. Een sticker t.b.v. deze boekjes wordt, na het volbrengen van de derde wandeldag, verstrekt. Indien gewenst kunt u het boekje zelf van een stempel voorzien. IVV-kaarten e.d. worden desgewenst afgestempeld. Voor elke dag wordt een IVV- stempel verstrekt.

Geneeskundig onderzoek

Voor deelname is geen geneeskundige verklaring vereist. Deelname is voor eigen risico.

Medische Dienst

De polikliniek van de Medische Dienst bevindt zich in de kleedkamers van v.v. Victoria Boys. Op de parkoersen zijn vaste hulpposten ingericht. Aanwijzingen van medici en medewerkers van de Medische Dienst moeten onvoorwaardelijk worden opgevolgd. Bij afzien van verdere deelname aan de 4daagse Apeldoorn om medische redenen wordt de start/controlekaart ingenomen.

Parkoersen

Voor iedere dag zijn afwisselende parkoersen samengesteld. Hoofdwegen worden zoveel mogelijk vermeden en er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de fraaie bos- en heidepaden waaraan Apeldoorn en omgeving zo rijk is. De routes worden met pijlen aangegeven. Besef wel dat u te gast bent in de (natuur-)gebieden waar u doorheen wandelt en gedraag u als zodanig. Op de openbare weg gelden ook tijdens de vierdaagse de normale verkeersregels voor voetgangers.

Verzorgers

Verzorgers van verenigingen en groepen mogen zich tijdens het wandelen niet in de groep bevinden. Verzorgers dienen de route te volgen zoals aangegeven in de routebeschrijving en zij mogen de wandelaars niet hinderen. Op enkele rustplaatsen geldt dat daar uitsluitend voertuigen, tenten etc. worden toegelaten van de organisatie en niet van verzorgers van groepen, verenigingen, particulieren en anderen. Aanwijzingen door medewerkers van de organisatie op de rustplaatsen dienen onvoorwaardelijk te worden opgevolgd.

Kleding

Gemakkelijk zittende (sport)kleding wordt aanbevolen waarbij het bovenlichaam bedekt dient te blijven.

Rustplaatsen

Er zijn verschillende zelfstandige horecabedrijven langs het parkoers. Voorts is op diverse plaatsen een verzorgingswagen van de organisatie aanwezig.

Wandeltempo

De beschikbare tijd voor het afleggen van de parkoersen is voldoende om een rustig tempo aan te kunnen houden. Respecteer dat niet iedereen hetzelfde wandeltempo heeft als u. Geef daarom zo nodig ruimte om te worden ingehaald of haal alleen in waar de paden dat toelaten.

Muziek en huisdieren

Het is niet toegestaan op de parkoersen geluidsapparatuur hoorbaar voor andere deelnemers te laten spelen. Het meenemen van huisdieren op de parkoersen is niet toegestaan. Een hulphond is wel toegestaan, mits in functie, aangelijnd met hesje waaruit blijkt dat het om een hulphond gaat.

Parkeren

Er is voldoende parkeerruimte in de omgeving van v.v. Victoria Boys. U wordt dringend verzocht géén auto’s in de woonwijken te parkeren. De aanwijzingen van de organisatie dienen te worden opgevolgd. Onjuist geparkeerde voertuigen kunnen worden weggesleept. De organisatie is hiervoor niet aansprakelijk.

Fietsenstalling

Er is voldoende ruimte voor het stallen van fietsen. U dient zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie.

Gebruik beeltenis

Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video etc. voor promotionele activiteiten van de 4daagse Apeldoorn en van de Koninklijke Wandel Bond Nederland zonder daarvoor een vergoeding te claimen.